Nabídka

Nabídka služeb

 

Audity a přednášky

 

Minipivovary

 

Pivovary

 

 

 

Audity a přednášky

Technicko – technologický audit

Technické a technologické posouzení stávajícího stavu výrobního zařízení  jedná se o technicko – technologický audit s doporučením úprav  nebo výměn jednotlivých typů zařízení s ohledem na výrobu zvoleného typu

Konzultace při výběrových řízeních nových technologických celků  konzultace při sestavování požadavků z hlediska technologie

Obecné konzultace o nových trendech a technologiích v pivovarském průmyslu poradenství v oboru nových trendů při sestavování dlouhodobého cíle obnovy zařízení v pivovarství

Vývoj nových druhů piva s ohledem na technický stav zařízení

Energetický audit

Posouzení spotřeb energetických médií s případným návrhem opatření  Jedná se o energetické audity jak pivovarů (nebo jiných výrobních závodů) jako celků, tak i jednotlivých výrobních zařízení, optimalizace současného energetika způsobu, návrh úsporných opatření, energetické audity jsou využívány též pro sanitační režimy Patří sem: energetika

  • optimalizace spotřeby tepla v technologické i netechnologické oblasti
  • optimalizace spotřeby elektrické energie
  • optimalizace spotřeby chladu
  • optimalizace spotřeby vody (teplé i studené)

Laboratorní audit

Posouzení stávajícího přístrojového vybavení analytické a mikrobiologické laboratoře jedná se o optimalizaci přístrojového vybavení laboratoře s návrhem doplnění nebo modernizace přístrojového parku

Posouzení používaných analytických a mikrobiologických metod optimalizace, případně doplnění metodik podle standardů EBC a MEBAK

Navržení optimálního režimu analytické a mikrobiologické kontroly surovin, meziproduktů, a hotové produkce

Konzultace při výběrových řízeních nových přístrojů – zajištění dodavatelů, posouzení nabídek, případně zajištění nákupu přístrojů a speciálních chemických látek

Školící a přednášková činnost

Školení a přednášky v oblasti senzorické analýzy piva součástí školení jsou

  • teoretické poznatky ze senzorické analýzy
  • tréning cizích chutí a vůní v pivu

Školení pro netechnology – jedná se o školení pro laickou a poloprofesionální veřejnost, krátkou formou je prezentována celá sladařská a pivovarská výroba

Odborná technologická školení – v jednotlivých oblastech pivovarské výroby především pro profesionální veřejnost, např. odlišnosti technologie při výrobě piva „českého typu“, nové technologie atd.

Zpracování posudků a expertíz v oblasti pivovarské výroby – jedná se o nezávislé posouzení daného tématu

 

 

 

 

Minipivovary

Komplexní technologická spolupráce

Jde o celý komplex činností, které jsou ve většině případů v jednom nabízeném bloku. Jedná se o spolupráci od rozhodnutí zákazníka minipivovar postavit, přes spuštění minipivovaru až po kontrolní činnost hotových výrobků nutnou pro státní orgány

Zajištění podkladů pro výběrové řízení – optimální velikost, typ jednotlivých technologických bloků, filtrované x nefiltrované pivo, technické zajištění restaurace – způsob stáčení, posouzení vhodnosti zvoleného objektu

Spolupráce při výběru vhodného dodavatele výrobního zařízení – nezávislé posouzení projektů a navržení optimálního technicko – technologického řešení pro konkrétní podmínky

Spolupráce při navrhování vhodné technologie – na základě vybraného technologického zařízení navržení optimálních receptur pro výrobu daného typu piva

Konzultace v oblasti dodávek surovin – hodnocení nabízených surovin na základě analytických rozborů a ceny, případně zajištění surovin (slad, chmel, kvasnice, křemelina, obaly atd)

Uvedení do provozu a případné ověření parametrů garantovaných dodavatelem zařízení

Zaškolení personálu

Dlouhodobá spolupráce

Jedná se o seznam činností, které jsou zajišťovány pro fungující minipivovary, včetně pokračování spolupráce po uvedení do provozu v případě nových minipivovarů

Konzultace v oblasti dodávek surovin – hodnocení nabízených surovin na základě analytických rozborů, případně zajištění surovin (slad, chmel, kvasnice, křemelina, obaly atd)

Konzultace při rozšiřování kapacit

Kontrola technologie a analytických parametrů vyrobených produktů

Zajištění licenční výroby piva „českého typu“ včetně registrace ochranných známek v ČR

Vývoj nových druhů piva s ohledem na technický stav zařízení

 

 

 

 

Pivovary

Příprava mladiny

Ověření analytických parametrů vstupních surovin a jejich technologické vhodnosti pro zvolený typ piva

Optimalizace funkce šrotovníku rmutování a dalších strojů při příjmu a zpracování sladu

Nastavení vhodné technologie vystírání a rmutovaní, navržení a ověření teplotního průběhu, prodlev, objemů rmutů atd.

Komplexní hodnocení scezovacího režimu (scezovací káď i sladinový filtr) a jeho optimalizace – technologie scezování, teplota, čirost, rychlost stékání, tlaková diference, koncentrace pevných látek, koncentrace stékané sladiny, barva, stanovení scezovacího algoritmu

Hodnocení technologie chmelovaru, odpar, intenzita varu atd.

Posouzení chmelení, využití hořkých látek a dalších chmelových komponent jako například polyfenolů, návrh chmelení s ohledem na vyráběný typ piva

Posouzení účinnosti vířivé kádě a její vliv na analytické parametry mladiny a piva, hodnocení ztrát mladiny, snížení časové náročnosti, úspor extraktu, zlepšení jakosti mladiny, další využití kalové mladiny

Optimalizace chlazení z hlediska maximálního využití energie, minimalizace vzniku odpadní vody, atd.

Využití enzymových a dalších preparátů při přípravě mladiny – sem patří všechny druhy enzymů (amylolytické, pektolytické, směsné a další), okyselování rmutů, přídavky stopových prvků, atd

Hodnocení speciálních analytických parametrů mladiny například pro diagnostiku vzniku a následné snížení koncentrace ATNC v průběhu varního procesu a dalších výrobních krocích

Sanitační režim z hlediska technologie sanitace a použitého přípravku, optimalizace dávky preparátu a spotřeby energie, mikrobiologická účinnost sanitace

Extraktová bilance varny – hlavní cíl kontrolních várek, možnosti dosažení úspor v spotřebě sladu jeho lepším využitím

Garanční zkoušky ověření parametrů specifikovaných v kontraktu pro nově instalovanou nebo upravenou varní soupravu

Kontrolní várky podrobný monitoring prováděné technologie přípravy mladiny s kontrolou analytických dat v jednotlivých výrobních krocích

Hlavní kvašení a dokvašování – klasicky i CKT

Optimalizace zakvašování, optimální kvasničná dávka, kontrola funkčnosti s přesnosti dávkovacích zařízení kvasnic

Optimalizace termodynamického režimu kvašení, teplota, zákvasná dávka, koncentrace kvasničných buněk, diacetylu a dalších analytických parametrů v průběhu kvasného cyklu

Optimalizace speciálních analytických kritérií během kvašení a realizace opatření vedoucí k jejich zlepšení

Posouzení technologických vlastností kvasničných kmenů a jejich vliv na analytické a senzorické parametry hotového piva

Sledování mikrobiologické čistoty v průběhu kvašení a dokvašování, vytipování vhodných míst, odběr vzorků (často spolu se závodovou laboratoří pro její ověření), stanovení jednotlivých skupin mikroorganismů (koliformní bakterie, mléčné bakterie, celkový počet bakterií, celkový počet kvasinek, cizí kvasinky a kulturní kvasinky) nebo identifikace kontaminujících mikroorganismů na úroveň rodu až druhu

Porovnání různých technologií klasické, jednofázové a dvoufázové kvašení z hlediska analytických i senzorických projevů

Stanovení vhodného technologického postupu, teplotní, tlakový a časový režim, ověření vhodnosti použitého kmene kvasnic, optimalizace odstřelu kvasnic a kalů (nebo sudování), sledování analytických parametrů v průběhu celého procesu, jímání CO2

Stanovení vhodného provozního režimu propagační stanice, praní, vzdušnění a uchovávání kvasnic

Dodávka čisté kvasničné kultury v různých formách (od kultury na šikmém agaru až po nultou generaci speciálně zahuštěných násadních kvasnic

Sanitační režim z hlediska technologie sanitace a použitého přípravku, optimalizace dávky preparátu a spotřeby energie, mikrobiologická účinnost sanitace

Filtrace, stabilizace a stáčení

Optimalizace filtračního postupu, tlakový nárůst, čirost, analytické rozbory piva související s filtrací atd.

Stanovení vhodnosti složení křemeliny, poměr jednotlivých křemelin, celková dávka a technologie dávkování atd.

Posouzení funkce filtrační linky – návrh automatizace dávkování křemeliny atd. paster

Navržení a provozní odzkoušení vhodného stabilizačního postupu

Sledování mikrobiologické čistoty v konečných fázích výroby piva, filtrace, ultrafiltrace (ověřování parametrů sterilizačních filtrů), pasterace

Sledování pasteračního účinku při tunelové nebo průtokové pasteraci, a následnou optimalizaci funkce pasteru

Sledování analytických parametrů hotových piv, případně meziproduktů (mladina, mladé pivo, atd.)

Sanitační režim z hlediska technologie sanitace a použitého přípravku, optimalizace dávky preparátu a spotřeby energie, mikrobiologická účinnost sanitace